basquang™ on clouds

March 8, 2012

SharePoint 30: Tích hợp InfoPath form với SharePoint Workflow

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 2:02 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách triển khai InfoPath form trong SharePoint Workflow
Advertisements

SharePoint 29: Thiết kế InfoPath form cho SharePoint Workflow

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 2:01 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách thiết kế InfoPath form để có thể làm việc với SharePoint Workflow

SharePoint 28: Triển khai Approval State Machine Workflow

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 2:00 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách triển khai tương tác State Machine Workflow với Task list và history list

SharePoint 27: Thiết kế Approval State Machine Workflow

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 1:59 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách thiết kế tương tác State Machine Workflow với Task list và history list

SharePoint 26: Tạo một state machine SharePoint Workflow

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 1:58 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách tạo một SharePoint State Machine Workflow đơn giản

SharePoint 23: Coding SharePoint workflow kết hợp với Task List

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 1:54 PM
Tags:
Video hướng dẫn viết code Wait on Task SharePoint Workflow. Hoạt động của workflow này phụ thuộc vào status của Task tương ứng

SharePoint 22: Design SharePoint workflow kết hợp với Task List

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 1:53 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách thiết kế Wait on Task SharePoint Workflow. Hoạt động của workflow này phụ thuộc vào status của Task tương ứng

SharePoint 21: Tạo một SharePoint Sequence Workflow đơn giản

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 1:52 PM
Tags:
Cùng với WWF, SharePoint cung cấp một nền tảng mới để xây dựng Workflow. Video giới thiệu từng bước cách xây dựng một SharePoint Workflow template, đăng ký nó lên SharePoint, Test và sử dụng

Create a free website or blog at WordPress.com.