basquang™ on clouds

May 11, 2017

Xap packaging failed. Cannot access a closed Stream

Filed under: Windows Phone — basquang @ 5:53 PM

Problem:

 • When you try to build Windows Phone 8.0 Silverlight project

18448072_10208528682447253_61194586_n

Solution:

 • Reinstall Windows Phone SDK 8.0 for Visual Studio

Hope this help!

Advertisements

April 26, 2014

[WP8.1]: Changing Windows Phone 8.1 WebView default User-Agent in all outbound HTTP requests

Filed under: Microsoft Technology,Tips,Windows Phone — basquang @ 10:07 AM
Tags: , ,

Recently, I’m developing Windows Phone 8 app which hosting our cloud services. We need to add some custom HTTP Headers in to requests. Unfortunately, Windows Phone 8 WebBrowser control doesn’t have properties to set custom User-Agent by default. The only way you can do is the method:

webBrowser1.Navigate(new Uri("https://basquang.wordpress.com/2014/04/26/wp8-1-changing-windows-phone-8-1-webview-default-user-agent-in-all-outbound-http-requests/", UriKind.Absolute), 
null, "User-Agent: your custom user-agent");

But with this method, you are able to pass your custom user-agent in first request only. With outbound HTTP request, meaning all web link in your site, the webBrowser1 will using device’s default User-Agent.

You can check your current user-agent here: http://whatsmyuseragent.com/

By the release of Windows Phone 8.1, now you can set your custom User-Agent for entire process by using Win32 API: UrlMkSetSessionOption

Using following code to make your user-agent by default for all outbound HTTP request in WebView control on Windows Phone 8.1

[DllImport("urlmon.dll", CharSet = CharSet.Ansi)]
private static extern int UrlMkSetSessionOption(int dwOption, string pBuffer, int dwBufferLength, int dwReserved);

const int URLMON_OPTION_USERAGENT = 0x10000001;
public void ChangeUserAgent(string Agent)
  {
   UrlMkSetSessionOption(URLMON_OPTION_USERAGENT, Agent, Agent.Length, 0);
  }

void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
   ChangeUserAgent("My Custom User-Agent");
   wb.Navigate(new Uri("https://basquang.wordpress.com/2014/04/26/wp8-1-changing-windows-phone-8-1-webview-default-user-agent-in-all-outbound-http-requests/", UriKind.Absolute));
  }

Hope this help!

Reference: http://www.lukepaynesoftware.com/articles/programming-tutorials/changing-the-user-agent-in-a-web-browser-control/

March 24, 2014

[Solved]: The Windows Phone Emulator wasn’t able to create the external network switches

Filed under: Windows Phone — basquang @ 11:20 AM

The error when you are try to starting Windows Phone Emulator with configuring Internet connection option

Solution: Following steps below:

 1. Disable Internet Connection Sharing on your Network Adapter

 2. Manual create Windows Phone Emulator Internal Switch

 3. Manual create Windows Phone Emulator External Switch.

  I resolved this error in my machine with configuration below:

 • Sony Vaio Tab 11
 • Hyper-V enabled in BIOS
 • Windows 8.1 Pro
 • Visual Studio 2013 Ultimate

Hope this help!

February 27, 2014

Goodle News: The Google News reader on Windows Phone

Filed under: Windows Phone — basquang @ 10:15 AM
Tags: , , , ,

Goodle News is one of the best Google News reader on Windows Phone. Google News is a free news aggregator provided and operated by Google Inc, selecting most up-to-date information from thousands of publications by an automatic aggregation algorithm.

You can easy switch to read newspaper in other country within application by selecting language. The supported countries are: United States, United Kingdom, German, France, Italy, Russia, Korea, Thailand and Vietnam.

Tiếng Việt:

Goodle Tin tức là một trong những người đọc Google News tốt nhất trên Windows Phone. Google News là nơi tập hợp tin tức miễn phí được cung cấp và điều hành bởi Google Inc, lựa chọn hầu hết các thông tin cập nhật từ hàng ngàn ấn phẩm của một thuật toán tổng hợp tự động.

Bạn có thể dễ dàng chuyển sang đọc báo trong nước khác trong ứng dụng bằng cách chọn ngôn ngữ. Các quốc gia được hỗ trợ là: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Screenshort:

Download Link

http://www.windowsphone.com/s?appid=882c1720-19ea-4ab9-a31a-f43109f75b42

GoodleNews

August 9, 2013

Đàm thoại, luyện nghe tiếng Anh với phần mềm Streamline English trên điện thoại Windows Phone

Filed under: English,Windows Phone — basquang @ 9:35 AM
Tags: , , , ,

Mô tả:

Chắc các bạn đều biết “Streamline English” là chương trình học tiếng Anh áp dụng cho các trường Đại học và Cao đẳng ở Việt Nam và thế giới. Đây là bộ giáo trình rất nổi tiếng, và trong nhiều năm ở Việt Nam đã dựa trên bộ giáo trình này để tổ chức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh cho người Việt. Để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc học tiếng Anh với Streamline English, bộ ứng dụng “Listening English” trên Windows Phone đã được phát triển. Với ứng dụng “Listening English” các bạn có thể luyện nghe các bài học của Streamline English trên Windows Phone một cách dễ dàng. Mỗi bài học sẽ bao gồm Audio và Caption, giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc kiểm tra lại kỹ năng nghe của mình. Đặc biệt ứng dụng không đòi hỏi kết nối Internet.

Description:

If you want to improve your English listening skill, this application is right for you. Listening English is a series application to help you practice listening English. The application contains all lessons from the “Oxford – Streamline English”. Each lesson contains the caption for tracking what you are hearing.

The application features include:

– Support common playback: Repeat, Shuffle.

– Integrate with Music + Video Hub.

– Run in the background so you can practicing everywhere and every time.

Link Downloads:

Streamline English: Departure

SEDeparture SEDepartsFree

Streamline English: Connection

SEDeparture SEConnectionFree

Streamline English: Destination

SEDestination SEDestinationsFree

Streamline English: Directions

SEDirections SEDirects

Streamline English: All Levels (WP8 Only)

AppIconAllLevels  SEAIOcode

Screenshort:

Danh sách bài học

Phần văn bản của bài hội thoại, bài nghe

Tích hợp với Music + Video Hub

basquang@outlook.com

June 7, 2013

Luyện nghe nói tiếng Anh chuẩn với phần mềm Sound English Pro trên điện thoại Windows Phone

Filed under: Windows Phone — basquang @ 8:37 AM
Tags:

Nếu bạn muốn nghe và nói tiếng Anh chuẩn, bạn cần phải phát âm được tất cả các âm tiết bao gồm cả nguyên âm, phụ âm, nguyên âm kết hợp…trong tiếng Anh. Bạn cần phải phân biệt được cách phát âm của các từ tương tự nhau như ‘light’ và ‘right’, ‘fit’ và ‘feet’ cả trong trường hợp nghe và trường hợp nói.

Để giúp bạn hoàn thiện kỹ năng nghe nói tiếng Anh chuẩn, Sound English Pro và Sound English Offline trên Windows Phone cung cấp cho bạn một công cụ không thể tốt hơn để luyện kỹ năng nghe nói mọi lúc mọi nơi.

Các chức năng của chương trình bao gồm;

– Liệt kê đầy đủ danh sách các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh.

– Video hướng dẫn phát âm và phân biệt từng âm tiết từ BBC

– Audio mẫu về cách phát âm từng âm tiết từ Cambridge University Press

– Các nhận ra từng âm tiết dựa theo gợi ý của Cambridge University Press và J.D.O’Conner

– Thực hành ngay trên điện thoại sử dụng Speech Recognition

Links tải về:

Phiên bản Online, điện thoại cần phải có kết nối Wifi hoặc 3G:

 SoundEnglishPro

Phiên bản Offline, không cần kết nối Internet

 SoundEnglishOffline

Dưới đây là một số hình ảnh của ứng dụng:

Have a good pronunciation of English!

April 12, 2013

Applying DataTemplate programmatically in Windows 8 Store App

Filed under: Windows Phone,Windows Store 8 — basquang @ 12:04 PM
Tags:

Sometime you want to apply dynamic layout and content for Windows Store app. For example, when user click on button or changing the windows orientation. In that case, you could use animation and StoryBoard. But sometime you could not and need to implement by code. In this article I will present to you how to apply DataTemplate for a FlipView control programmatically. You can write down the DataTemplate directly in code or loading from XML file.

To Apply DataTemplate directly from code

You similar following code to apply DataTemplate from code.

StringBuilder templateXml = new StringBuilder();
builder.Append("<DataTemplate xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation\">");
builder.Append("<!—your layout and content control defines here-->");
builder.Append("</DataTemplate>");
DataTemplate template = (DataTemplate)XamlReader.Load(templateXml.ToString());
flipView.ItemTemplate = template;

To Apply DataTemplate from XML file

First of all, your XML template file must be added to your project with Build Action as Content. And the format of the XML template file similar to:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<DataTemplate xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<!—Your layout and content control defines here-->
</DataTemplate>

Now in code you will read the xml file similar like this

string xmlTemplatePath = Path.Combine(Package.Current.InstalledLocation.Path, "Templates/DayDetailDataTemplate.xml");
XDocument templateXml = XDocument.Load(xmlTemplatePath);
DataTemplate template = (DataTemplate)XamlReader.Load(templateXml.ToString());
flipView.ItemTemplate = template;

Conclusion

I think this technical is not only used in Windows Store app, but it also can be used in Windows Phone app! Do you think so?

December 30, 2011

Lunar Calendar: Manage your lunar appointment on clouds

Filed under: Windows Phone — basquang @ 10:01 AM

Lunar Calendar is a simple application to manage your appointments base on Windows Live Calendar. The application features include:

– View all your WL events (WP 7 Live calendar) based on Lunar Date with lunar suggestions

– Create event to WL Calendar directly from application.

– User can choose Lunar Date Picker instead of Solar Date Picker.

– User can set recurrence base on lunar month and year. Number of recurrence will be 12 by default

NOTE: You have to wait your phone to be synced with live calendar before viewing your newly item created from application.

*** The main application language is in Vietnamese

Lunar Calendar là một ứng dụng nhỏ cho phép quản lý sự kiện theo âm lịch. Ứng dụng cho phép tạo sự kiện trực tiếp lên Windows Live Calendar và đồng bộ với WP.

Các chức năng của ứng dụng bao gồm:

– Xem toàn bộ các sự kiện hiện có trên WP. Người dùng có thể xem chi tiết sự kiện theo ngày âm lịch với vạn sự liên quan đến ngày giờ âm lịch đó.

– Người dùng có thể tạo sự kiện từ ứng dụng. Sự kiện sẽ được tạo trực tiếp lên Windows Live Calendar để sau đó đồng bộ với Calendar trên WP

– Khi tạo sự kiện, người dùng có thể chọn ngày cho sự kiện theo âm lịch thay vì dương lịch.

– Người dùng cũng có thể thiết lập lặp lại cho sự kiện theo tháng và theo năm. Số lượng lặp lại mặc định là 12.

NOTE: Sự kiện mới được tạo sẽ xuất hiện trên màn hình chính của ứng dụng khi nó được đồng bộ với WP.

Screenshots:

1234

 

5678

Coming soon!

Download-Windows-Phone-7

December 10, 2011

“Week Number” WP7: Keep your planning

Filed under: Windows Phone — basquang @ 8:27 AM

Week Number is a small application on WP7. It allows you to view calendar with week number. You can choose the settings for week rule. It’ll be very useful for person who usually making plan by weeks instead of days. Here are some application screenshots:

1234

Live tiles update will coming soon in next release.

Download-Windows-Phone-7

December 8, 2011

Phong Thủy: Tra cứu phong thủy đầy đủ trên WP7

Filed under: Windows Phone — basquang @ 4:42 PM

Phong Thủy là phần mềm tra cứu phong thủy cho nền tảng WP7. Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu phong thủy theo hai trường phái phổ biến đó là:

– Phong thủy Bát trạch

– Phong thủy Huyền không phi tinh

Ứng dụng được viết dựa trên sự tổng hợp từ các tài liệu phong thủy có uy tín như:

– Phong thủy Huyền không học: tác giả Bình Nguyên Quân

– Thẩm thị Huyền không học: tác giả Khổng Trúc Nhưng

– Trạch vận tân án: tác giả Khổng Trúc Nhưng

và một số các blog phong thủy ở Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về ứng dụng:

1234

5678

 

Download-Windows-Phone-7

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ: basquang@hotmail.com

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.