basquang™ on clouds

May 17, 2013

Update Single/Multiple Lookup field in SharePoint 2010 using WCF Data Services, REST API, C#

Filed under: SharePoint,WCF — basquang @ 11:03 AM

If you want to use SharePoint 2010 WCF Data Services to update SharePoint lookup field in a list; you need remember following things:

To update single Lookup field: Use Id to reference to the looked up list object to the target list object similar as the code below:

item.CompetencyId = competency.Id; //Add looked up list item object by ID
dc.UpdateObject(item);       //Update the target object
dc.SaveChanges();		   //Save changes from data context

 

To update a lookup field that allow multiple values: Use the AddLink(object source, string sourceProperty, object target) from datacontext with the System.Data.Services.Client.SaveChangesOptions.Batch mode similar as the code below:

//Add multiple link to the target list object
foreach(var competency in competencies)
	{
		dc.AddLink(item, "Competency", competency);
	}
dc.UpdateObject(item);        
//SaveChanges in batch mode
dc.SaveChanges(System.Data.Services.Client.SaveChangesOptions.Batch);

 

Hope this help!

Advertisements

May 17, 2012

SharePoint 2010 Excel Services: Unable to process the request ERROR

Filed under: SharePoint — basquang @ 4:14 PM

Sometime you receive error message “Unable to process the request” as picture below:

image

If open the Event Viewer in SharePoint Server, you will se the exactly error message related to Excel Services as below:

There was an error in communicating with Excel Calculation Services http://SPSERVER2:32843/1d6c7449da5d4abd9e3e12d23d550738/ExcelService*.asmx exception: An error has occurred.

In this case, the workaround is restart IIS by open CMD as Administrator mode then run the IISRESET commands.

Hope this help!

March 30, 2012

Khóa học SharePoint 2010 tại TechMaster

Filed under: SharePoint — basquang @ 2:32 PM

SharePoint 2010 là một giải pháp xây dựng cổng thông tin điện tử cho doanh nghiệp, chính phủ số một hiện này. SharePoint 2010 có thể cài đặt, cấu hình để đáp ứng ngay những nhu cầu cộng tác, quản lý công văn, luồng công việc, xin-duyệt mà không cần lập trình. Tuy nhiên để xây dựng một giải pháp chuyên nghiệp mang tính thương mại cao, việc lập trình, customize giao diện SharePoint 2010 là hết sức cần thiết. TechMaster tổ chức khoá học lập trình SharePoint 2010 dành cho lập trình viên công ty gia công phần mềm hoặc kỹ sư CNTT thuộc các tập đoàn lớn có nhu cầu phát triển ứng dụng SharePoint. Đây là khoá học không thường xuyên, chỉ tổ chức khi có yêu cầu và đủ số lượng học viên trên 10 người.

Điều kiện đăng ký học:

Có kinh nghiệm lập trình căn bản C#, .NET

Lịch học: một tuần 2 buổi thứ 3 – thứ 5 từ 6:30 PM đến 9:30 PM  hoặc trong giờ làm việc từ 9:00 AM đến 12:00 AM. Tổng số buổi 9 buổi. Mỗi buổi 3 tiếng, nghỉ giải lao 15 phút.

Giảng viên: Trịnh Minh Cường, chuyên gia công nghệ làm việc tại Microsoft 2007-2011  – Nguyễn Bá Quang chuyên gia SharePoint được Microsoft cấp chứng chỉ MVP 2009-2010-2011

Mục tiêu khóa học:
Giảng viên chia xẻ những kinh nghiệm lập trình SharePoint thực tế qua các dự án. Học viên nắm bắt sâu các kỹ thuật lập trình trên SharePoint 2010 để áp dụng vào dự án cụ thể của công ty.

Môi trường thực hành: Windows Server 2008R2 ảo hoá, Visual Studio 2010 SP1, SharePoint 2010 Server trial version. Máy tính chủ cấu hình mạnh 8GRAM, màn hình 22 inch.

Nội dung chi tiết:

Lesson Mô tả
1

– Kiến trúc SharePoint 2010 – Service / List /Web Part/ Work Flow/ Business Connectivity Service
– UI Enhancement: Sự thay đổi giao diện từ SharePoint 2007 đến 2010
– Các công cụ để phát triển ứng dụng SharePoint: Visual Studio 2010, SharePoint Designer

2

– Các kỹ thuật thao tác dữ liệu trên SharePoint:
+ Server-side: Server Object Model – LINQ
+ Client -side: ECMAScript – SilverLight – Client Object Model, REST
– Hand On Lab

3

– Các kỹ thuật lập trình WebPart:
+ Standard WebPart
+ Visual WebPart
– Hand On Lab

4

– Hứng sự kiện (Event Receivers) trên SharePoint 2010
– Hand On Lab

5

– Tuỳ biến giao diện Ribbon, Dialog trong SharePoint 2010
– Hand On Lab

6

– Truy vấn dữ liệu bên ngoài SharePoint sử dụng Business Connectivity Service
– Hand On Lab: thực hành với CSDL SQL Server 2008R2

7

– Lập trình Workflow sử dụng Visual Studio 2010
– Hand On Lab

8+9 – Thực hành trong 8 tiếng làm dự án khai TimeSheet trên SharePoint 2010

ĐĂNG KÝ HỌC

March 19, 2012

SharePoint 2010 BDC using EF4: Troubleshooting

Filed under: Entity Framework (EF),SharePoint — basquang @ 10:11 AM

This article listing common errors when develop CRUD Business Connectivity Services solution in SharePoint 2010 using ADO.NET Entity Data Model (EF4).

Error 1: ConnectionStrings

“The specified named connection is either not found in the configuration, not intended to be used with the EntityClient provider, or not valid.’”.
“ADO.Net Entity Framework Connection String: “Keyword not supported: ‘Data Source'”
Entity (External Content Type) cannot be found with Namespace=***”

Solution 1: Copy ConnectionStrings

Copy the connection strings generated from ADO.NET Entity Data Model (app.config) to SharePoint Web Application Configuration file (web.config)

Error 2: Entity Framework

[ConstraintException: This property cannot be set to a null value.]
   System.Data.Objects.DataClasses.StructuralObject.SetValidValue(String value, Boolean isNullable)

Solution 2:

Modify the SetValidValue method in the generated designer code from SetValidValue(value, false) to SetValidValue(value, true)

Error 3: Update field

The Field named *** contains an Identifier which is not read only. The Update operation requires a corresponding PreUpdaterField for this Field on Method with Name ‘Update’ on Entity

Solution 3:

Set the  Pre-Updater Field property of the Identifier TypeDescriptor in the method to True

March 8, 2012

SharePoint 30: Tích hợp InfoPath form với SharePoint Workflow

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 2:02 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách triển khai InfoPath form trong SharePoint Workflow

SharePoint 29: Thiết kế InfoPath form cho SharePoint Workflow

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 2:01 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách thiết kế InfoPath form để có thể làm việc với SharePoint Workflow

SharePoint 28: Triển khai Approval State Machine Workflow

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 2:00 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách triển khai tương tác State Machine Workflow với Task list và history list

SharePoint 27: Thiết kế Approval State Machine Workflow

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 1:59 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách thiết kế tương tác State Machine Workflow với Task list và history list

SharePoint 26: Tạo một state machine SharePoint Workflow

Filed under: SharePoint,Workflow — basquang @ 1:58 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách tạo một SharePoint State Machine Workflow đơn giản

SharePoint 25: Tạo SQL Query WebPart

Filed under: SharePoint — basquang @ 1:57 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách query SharePoint data sử dụng query giống như SQL
Next Page »

Blog at WordPress.com.