basquang™ on clouds

March 8, 2012

SharePoint 18: Query SharePoint Data sử dụng LINQ to SharePoint provider

Filed under: LINQ,SharePoint — basquang @ 1:48 PM
Tags:
Video hướng dẫn cách truy vấn SharePoint data sử dụng LINQ to SharePoint Provider
Advertisements

May 28, 2009

LINQ to SharePoint: now available from Microsoft!

Filed under: LINQ — basquang @ 11:38 AM

I’ve waiting for “LINQ to SharePoint” feature from Microsoft a long time. Now, with SharePoint SP2 and VS 2008, We’ll easy to use LINQ feature to query SharePoint data.

Before, I tried to use “LINQ for SharePoint” from CodePlex, but I didn’t happy. I think the support from Microsoft for LINQ to SharePoint is the best.

Thanks for the improvement. I’m waiting for some improve features in next version of SharePoint, maybe SharePoint 2010.

Here are my code using LINQ with SharePoint data

SPSite site = new SPSite("http://basquang:8001");
SPWeb web = site.RootWeb;
var listItems = from SPListItem item in web.Lists["Tasks"].Items
                where DateTime.Parse(item["Due Date"].ToString()) <= DateTime.Today
                select item;
foreach (var item in listItems)
{
    Console.WriteLine(item.Title);
}

May 11, 2009

LINQ với CSDL quan hệ mà lại không có quan hệ

Filed under: LINQ — basquang @ 5:16 AM
Chúng ta đã biết sức mạnh của LINQ như thế nào đối với CSDL quan hệ rồi đúng không ạh. Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra là, hiện nay các CSDL được thiết kế ở VN, hầu hết họ không thiết kể quan hệ cho các bảng. Vậy thì, chúng ta sử dụng LINQ như thế nào đối với các bảng này. Lấy ví dụ, tôi có một bảng A quan hệ 1 nhiều với bảng B, nhưng trong CSDL tôi không đặt relationship cho 2 bảng này. Tôi muốn save A bao gồm cả các childs B của A thì save như thế nào, nếu sử dụng LINQ?

Create a free website or blog at WordPress.com.