basquang™ on clouds

April 27, 2017

Calling Untrusted SSL HTTPS request using HttpClient give “Message=The remote certificate is invalid according to the validation procedure”

Filed under: JSON,Microsoft Technology,MVC,WebAPI — basquang @ 3:36 PM

Scenario:

+You want to deploy web application server (for example ASP.NET Web API) which require SSL certificate and HTTPS

+You want to make a call to that server using HttpClient

Problem:

+You may see the following errors message when make a call to https required url using HttpClient
HResult=-2146233079
Message=The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.

HResult=-2146233087
Message=The remote certificate is invalid according to the validation procedure.

HResult=-2146233088
Message=An error occurred while sending the request.

Solution:

Using this lines of code to accept all server certificates from client. This line of code is using for testing purpose only with you are using self-signed or untrusted certificates

//Accept all server certificate
ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback =
  delegate (object sender, X509Certificate certificate, X509Chain chain, SslPolicyErrors sslPolicyErrors)
        {
          return true;
        };

For example you want to make a https POST to Web API method in this post Hello ASP.NET Web API

static async Task PostSampleAsync()
    {
      //Accept all server certificate
      ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback =
        delegate (object sender, X509Certificate certificate, X509Chain chain, SslPolicyErrors sslPolicyErrors)
        {
          return true;
        };
      client.BaseAddress = new Uri("https://10.1.16.193/WebAPISample/");
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

      HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("api/values", "hello!");
      response.EnsureSuccessStatusCode();
      var result = response.Content.ReadAsAsync<string>().Result;
      Console.WriteLine(result);
    }

Happy coding!

Advertisements

Hello ASP.NET Web API

Filed under: JSON,Microsoft Technology,MVC,WebAPI — basquang @ 3:13 PM

1. Create a simple ASP.NET Web API project with HTTP GET and POST method

Create a simple Web API Controller like this:

  public class ValuesController : ApiController
  {
    string[] list = new string[] { "value1", "value2" };
    // GET api/values
    public IEnumerable<string> Get() { return list; }

    // GET api/values/1
    public string Get(int id) { return list[id]; }

    // POST api/values
    public string Post([FromBody]string value) { return value; }
  }

2. Test the Web API using web browser or POSTMAN

Navigate GET method by web browser

http://localhost:3649/api/values

webapi1

in POSTMAN http://localhost:3649/api/values/1

webapi2

in POSTMAN test HTTP POST method

webapi3

3. Call the Web API using HttpClient

+ Create a console application

+ Install Nuget package

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<packages>
 <package id="Microsoft.AspNet.WebApi.Client" version="5.2.3" targetFramework="net452" />
 <package id="Newtonsoft.Json" version="6.0.4" targetFramework="net452" />
</packages>

+ Create a method to consume Web API method GET like this

static HttpClient client = new HttpClient();
    static void Main(string[] args)
    {
      RunAsync().Wait();
    }

    static async Task RunAsync()
    {
      //await PostSampleAsync();
      await GetSampleAsync();

      Console.ReadLine();
    }
static async Task GetSampleAsync()
    {
      // this is where we will send it
      string uri = "http://localhost:3649/api/values";

      // create a request
      HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)
      WebRequest.Create(uri); request.KeepAlive = false;
      request.ProtocolVersion = HttpVersion.Version10;
      request.Method = "GET";

      /*====HTTP POST====*/
      //request.Method = "POST";
      //// turn our request string into a byte stream
      //byte[] postBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("hello"); //param

      //// this is important - make sure you specify type this way
      //request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
      //request.ContentLength = postBytes.Length;
      //Stream requestStream = request.GetRequestStream();

      //// now send it
      //requestStream.Write(postBytes, 0, postBytes.Length);
      //requestStream.Close();

      // grab te response and print it out to the console along with the status code
      HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
      Console.WriteLine(new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd());
      Console.WriteLine(response.StatusCode);
    }

+ Run debug application you will see the result as below

webapi4

+ Create a method to consume Web API method POST like this

static async Task PostSampleAsync()
    {
      client.BaseAddress = new Uri("http://localhost:3649/");
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

      HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("api/values", "hello!");
      response.EnsureSuccessStatusCode();
      var result = response.Content.ReadAsAsync<string>().Result;
      Console.WriteLine(result);
    }

+ Run debug application for this method you will see the result as below

webapi5.PNG

Happy coding!

May 14, 2009

JSON và LINQ to JSON

Filed under: JSON — basquang @ 4:12 AM

JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng cho thiết bị phân tích và phát sinh. Chúng là cơ sở dựa trên tập hợp của Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript, tiêu chuẩn ECMA-262 phiên bản 3 – tháng 12 năm 1999. JSON là 1 định dạng kiểu text mà hoàn toàn độc lập với các ngôn ngữ hoàn chỉnh, thuộc họ hàng với các ngôn ngữ họ hàng C, gồm có C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, và nhiều ngôn ngữ khác. Những đặc tính đó đã tạo nên JSON 1 ngôn ngữ hoán vị dữ liệu lý tưởng.

JSON được xây dựng trên 2 cấu trúc:

 • Là tập hợp của các cặp tên và giá trị name-value. Trong những ngôn ngữ khác nhau, đây được nhận thấy như là 1 đối tượng (object), sự ghi (record), cấu trúc (struct), từ điển (dictionary), bảng băm (hash table), danh sách khoá (keyed list), hay mảng liên hợp.
 • Là 1 tập hợp các giá trị đã được sắp xếp. Trong hầu hết các ngôn ngữ, this được nhận thấy như là 1 mảng, véc tơ, tập hợp hay là 1 dãy sequence.

Đây là 1 cấu trúc dữ liệu phổ dụng. Hầu như tất cả các ngôn ngữ lập trình hiện đại đều hổ trợ chúng trong 1 hình thức nào đó. Chúng tạo nên ý nghĩa của 1 định dạng hoán vị dữ liệu với các ngôn ngữ lập trình cũng đã được cơ sở hoá trên cấu trúc này.

Với định dạng dữ liệu kiểu text này chúng ta dễ dàng trao đổi dữ liệu giữa 2 hệ thống với nhau, trên nhiều môi trường khác nhau. Với các lập trình viên .Net, nếu các bạn đã từng quen với việc sử dụng LINQ to XML, thì với LINQ to JSON trong thư viện JSON.NET, chúng ta thấy có khá nhiều điểm tương đồng

List<Post> posts = GetPosts();
JObject rss =
  new JObject(
    new JProperty("channel",
      new JObject(
        new JProperty("title", "James Newton-King"),
        new JProperty("link", "
http://james.newtonking.com"),
        new JProperty("description", "James Newton-King’s blog."),
        new JProperty("item",
          new JArray(
            from p in posts
            orderby p.Title
            select new JObject(
              new JProperty("title", p.Title),
              new JProperty("description", p.Description),
              new JProperty("link", p.Link),
              new JProperty("category",
                new JArray(
                  from c in p.Categories
                  select new JValue(c)))))))));

Khi xuất ra JSON sẽ có dạng như sau:

{
  "channel": {
    "title": "James Newton-King",
    "link": "
http://james.newtonking.com",
    "description": "James Newton-King’s blog.",
    "item": [
      {
        "title": "Json.NET 1.3 + New license + Now on CodePlex",
        "description": "Annoucing the release of Json.NET 1.3, the MIT license and the source being available on CodePlex",
        "link": "
http://james.newtonking.com/projects/json-net.aspx",
        "category": [
          "Json.NET",
          "CodePlex"
        ]
      },
      {
        "title": "LINQ to JSON beta",
        "description": "Annoucing LINQ to JSON",
        "link": "
http://james.newtonking.com/projects/json-net.aspx",
        "category": [
          "Json.NET",
          "LINQ"
        ]
      }
    ]
  }
}

Blog at WordPress.com.