basquang™ on clouds

August 13, 2009

Export InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT, XPath và C#

Filed under: InfoPath — basquang @ 4:01 AM

Trong bài viết trước, Export InfoPath form to Word 2003 document sử dụng XSLT và XPath tôi đã đã hướng dẫn các bạn cách Export InfoPath form sử dụng JScript code. Bài này hướng dẫn các bạn một cách khác, sử dụng C# Code.

Chúng ta cũng thực hiện các bước tương tự như bài trước. Tuy nhiên lựa chọn Programming language ở đây là C#. Chúng ta sử dụng đoạn code sau cho Button Event

  1: //Retrieve the xsl to use to transform the InfoPath form into document.xml
  2: DataSource ds = this.DataSources["XMLToWordML"];
  3: XslCompiledTransform trans = new XslCompiledTransform();
  4: trans.Load(ds.CreateNavigator());
  5:  
  6: //create the output stream
  7: XmlTextWriter myWriter = new XmlTextWriter
  8:  ("result.xml", null);
  9:  
 10: // Transform the InfoPath form and save the XML into the stream for the part
 11: trans.Transform(this.MainDataSource.CreateNavigator(), null, myWriter);
 12: myWriter.Close() ; 

Các bạn sẽ thấy, kết quả thực hiện không khác so với sử dụng JScript. Bởi vì khi can thiệp vào các Event, Action trong InfoPath, chúng ta không thể sử dụng đồng thời cả JScript và C# cùng một lúc. Do đó, các bạn cần phải lựa chọn Programming Language cho InfoPath. Đối với các bài toàn phức tạp, chúng ta nên sử dụng C#, ngược lại các yêu cầu đơn giản chúng ta sử dụng JScript là một thuận lợi.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: