basquang™ on clouds

July 29, 2009

Composite UI Application Block (CAB) for Windows Forms

Filed under: Microsoft Technology — basquang @ 3:57 AM

Composite UI Application Block như là một nền tảng để xây dựng các ứng dụng Windows phức tạp

Lợi ích:

– Độc lập trong việc xây dựng các module và tích hợp chúng với nhau

– Phát triển ứng dụng dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của bài toán mà không phụ thuộc vào kiến trúc của ứng dụng

– Là một nền tảng thống nhất cho việc tích hợp các ứng dụng Windows

– Phát triển nhanh và giảm thiểu effort

Các bài toán có thể sử dụng CAB

– Online transaction processing (OLTP) front-ends, in areas such as stock distribution centers (TT phân phối chứng khoán) or data entry applications (các ứng dụng nhập liệu)

– Rich client portals to back-end services, such as portals to government services (các dịch vụ của chính phủ) or bank teller applications (các ứng dụng cho nhân viên ngân hàng)

– UI-intensive information-worker standalone applications, such as those used by call center staff (TT hỗ trợ cuộc gọi), IT support desks (TT hỗ trợ IT), or stock traders (Mua bán chứng khoán)

Kiến trúc căn bản của CAB

Cc540687.02-SCSF-CABPatterns(en-us,MSDN.10).png

CAB hỗ trợ containment model cho các components, như là services, event topics, commands, work spaces, và UI extension elements.

Container: quyết định việc hiển thị cũng như là vòng đời của các components thuộc nó

Component:

– Các components liên quan chặt chẽ với nhau trong cùng một container, từ khi được khởi tạo đến khi chúng được giải phóng.

– WorkItem là một container trong CAB

– Một component có thể truy cập tới các component khác trong cùng container

Cc540687.02-SCSF-CABPushDown(en-us,MSDN.10).png

Tích hợp giao diện trong CAB

Shell

– Ứng dụng có thể được phân chia thành nhiều phần riêng biệt, các phần này được host trong một Shell environment

– Shell Developer: xây dựng layout tổng quát cho ứng dụng để host các thành phần UI của user

– UI Elements Developer: tạo các thành components được host trên Shell.

WorkItem

– Tương tác giữa Shell và các Components thông qua WorkItem

– Mỗi ứng dụng CAB có một WorkItem gốc dùng để chứa các components được dùng chung xuyên suốt ứng dụng. Các components chung này dễ dàng được mở rộng thông qua các modules

Cc540687.02-SCSF-CABWalkthrough1(en-us,MSDN.10).png

Module

– CAB hỗ trợ customization thông sử dụng Solution Profiles trong một Catalog

– Solution Profile là danh sách các modules có thể được load trong ứng dụng khi khởi động

Cc540687.02-SCSF-CABWalkthrough2(en-us,MSDN.10).png

Views (SmartPart)

– Các modules có thể chứa phần thể hiện của dữ liệu, như các controls, form…., đó chính là các Views hoặc SmartPart

 Cc540687.02-SCSF-CABWalkthrough3(en-us,MSDN.10).png

MVC

– WorkItem đóng gói các Object Collaboration cho một use case nhất định, sử dụng Model-View-Controller (MVC) pattern

o Model. Thể hiện bởi một WorkItem state.

o View. WorkItems có thể có một hoặc nhiều views.

o Controller. Mỗi view kết hợp với các controllers để kiểm soát sự tương tác trên form của các commands, events, và subscriptions

Cc540687.02-SCSF-CABWalkthrough4(en-us,MSDN.10).png

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: