basquang™ on clouds

July 12, 2009

WPF: ứng dụng XAML cho Browser (XBAPs)

Filed under: WPF — basquang @ 12:58 PM

Chúng ta biết rằng WWF là framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng Workflow, WCF là framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng phân tán, truyền thông. Còn đối với WPF, đó làm một framework thống nhất cho việc xây dựng các ứng dụng giao diện Windows. WPF kết hợp các tính năng và công nghệ hiện có trong Windows cũng như Web. Như các bạn thấy, việc thiết kế giao diện Windows form không giới hạn trong sử dụng managed code như C# hay VB trước đây, chúng ta có thể sử dụng XML như HTML trong Web để xây dựng giao diện cho một ứng dụng Window desktop. Ngoài ra WPF cung cấp khả năng xây dụng ứng dụng Web thông qua các page trong một XML Browser Application (XBAP).

1. Tạo một một WPF Browser Application project sử dụng VS 2008

image

2. Thêm mới 1 Page vào Project

image

3. Write code Page1.xaml

<Page x:Class="WpfBrowserApplication.Page1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="Page1">
  <Grid>
    <TextBlock Name="textBlock1" VerticalAlignment="Top" Height="15.96" Margin="12,31,47,0">
      Click On <Hyperlink NavigateUri="Page2.xaml">Page 2</Hyperlink>
    </TextBlock>
  </Grid>
</Page>

4. Write code Page2.xaml

<Page x:Class="WpfBrowserApplication.Page2"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="Page2">
  <TextBlock Height="21" Name="textBlock1" Width="120" Text="Page 2" />
</Page>

5. Test

image

2 Comments »

 1. Cái này chạy như thế nào anh? Em chạy thì FireFox bắt em dow 1 file *.xbap!

  Comment by Pham Dinh — May 27, 2012 @ 4:54 PM | Reply

  • chỉ chạy trên IE thôi bạn ah 🙂

   Comment by quanghuy9111991 — November 28, 2012 @ 1:43 PM | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: