basquang™ on clouds

July 12, 2009

WPF: Ứng dụng nho nhỏ (P2)

Filed under: WPF — basquang @ 11:22 AM

Trong ví dụ trước WPF HelloWorld thể hiện các thành phần cốt lõi của một ứng dụng WPF. Đó là một ví dụ hết sức đơn giản. Trong thực tế thì một ứng dụng WPF phức tạp hơn rất nhiều. Khi đó các ứng dụng WPF cần phải có một instance của Application class từ System.Windows. Chúng ta thay đổi doạn code trong ví dụ trước như sau:

1. Kế thừa lớp Application

2. Khai báo và Implement StartUp event cho Application

3. Code như sau;

namespace MyFirstWpfApp
{
  class MyWPFApp: Application
  {
    [STAThread]
    static void Main(string[] args)
    {
      MyWPFApp app = new MyWPFApp();
      app.Startup += new StartupEventHandler(app_Startup);
      app.Run();
    }
 
    static void app_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
    {
      Window window = new Window();
      window.Title = "Hello Windows Presentation Foundation!";
      window.Show();
    }    
  }
}

4. Bấm F5 để Test

image

Mặc dù chúng ta có thể khai báo và khởi tạo đối tượng Window ngay trong Application. Tuy nhiên, do Window là một đối tượng phức tạo, nó có thể chứa các controls như Button, Label,… hander các Events…Do đó thông thường chúng ta sẽ đóng gói đối tượng Window này bằng một Class. Chúng ta thay đối như sau:

1. Tạo mới một class Window1.cs

2. Kế thừa lớp Window cho lớp này

3. Write code cho class này

namespace MyFirstWpfApp
{
  class Window1: Window
  {
    public Window1()
    {
      this.Title = "Hello Windows Presentation Foundation!";
 
      //Khai báo và sử dụng Button
      Button btnSubmit = new Button();
      btnSubmit.Content = "Submit";
      btnSubmit.Click += new RoutedEventHandler(btnSubmit_Click);
 
      //Add Button vào Window
      this.Content = btnSubmit;
    }
 
    void btnSubmit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Bạn vừa click vào Submit button!");
    }
  }
}

4. Thay đổi StartUp event trong MyWPFApp.cs như sau:

static void app_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
    {
      //Window window = new Window();
      //window.Title = "Hello Windows Presentation Foundation!";
      //window.Show();
      Window1 window = new Window1();
      window.Show();
    }   

5. Bấm F5 để test

image

4 Comments »

 1. Phải bổ sung thêm Reference System.Xaml nữa mới chạy được đó anh!

  Comment by Nixforest — August 14, 2011 @ 3:22 PM | Reply

 2. Anh ơi, code như trên thì Button nó như Dock:Fill, vậy làm sao để chỉnh size cho Button ?

  Comment by pahmhuudinh — May 21, 2012 @ 11:35 PM | Reply

 3. Anh ơi, đoạn code trên nút Button to quá, làm sao để chỉnh lại size cho Button ?

  Comment by pahmhuudinh — May 21, 2012 @ 11:36 PM | Reply

 4. @Nixforest: Thanks.
  @Pahmhuudinh: Có nhiều cách để chỉnh size cho Button. Như là thiết lập cố định width và height cho nó, hoặc thay đổi size của grid mà nó được đặt vào…Bạn tự tìm hiểu nhé

  Comment by basquang — May 22, 2012 @ 8:43 AM | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: