basquang™ on clouds

July 3, 2009

Sử dụng nhiều tài khoản mail với Outlook: Outlook Connector

Filed under: Microsoft Technology — basquang @ 4:34 AM

Mình có khá nhiều tài khoản mail, yahoo, gmail, hotmail, company mail. Mình lại rất thích dùng Outlook để duyệt mail, quản lý lịch làm việc, quản lý danh bạ, cập nhật bản tin, kết nối với Mobile…Do đó mình có nhu cầu duyệt toàn bộ các tài khoản mail sử dụng Outlook. Mình đã sử dụng tính năng dịch chuyển mail của GMail sang Hotmail và sử dụng Outlook Connector Plugin của Outlook để duyệt. Thật tuyệt:

image

Các bạn thấy đấy, kể cả với facebook mình cũng kiểm soát được các thay đổi thông qua Outlook.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: